Projekty

Škola v prírode

Zelená v Dolnej Nitre

Zelená v Dolnej Nitre II.

Škola v prírode

Zámerom projektu je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť detí a mládeže s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, zameranú hlavne na čisté prostredie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadkov. Chceme povzbudiť deti a prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu, aby nevyhadzovali odpad do prírody        a vždy si po sebe upratali.

Celkové ciele sú:

  • Potreby vyvolať zmenu v spoločnosti.
  • Vzbudiť u detí záujem o problematiku ochrany prírody.
  • Viesť deti k zodpovednosti za svoje konanie a stav prostredia, v ktorom žijú.

Zelená v Dolnej Nitre I,  II.

Projekt chce zapojiť okrajové vidiecke oblasti ako aktívne miesta pre vzdelávacie aktivity v oblasti enviro. Realizácia projektu vytvorí priestor pre kontinuálne zlepšovanie kvality vzdelávania. Projekt taktiež ovplyvní postoje a správanie mladých ľudí tým, že ich urobia zodpovednejšími vo vzťahu k prírode. 

Tamara Krenželáková